Kelsen Group's Supplier Code of Conduct

 

INTRODUKTION

“Kvaliteten af vores cookies bringer glæde til forbrugere over hele verden”

Kvalitet skal opleves. Hos Kelsen har vi fokus på kvalitet hele vejen fra produktionen af vores cookies til markedsføringen af vores brands. Vi går aldrig på kompromis med vores ambition om at bringe småkager af højeste kvalitet til forbrugere over hele verden.

Kelsens bagerier er certificerede i henhold til internationale standarder for kvalitet og fødevaresikkerhed. Vores kvalitetsprocedurer forbedres løbende og tilpasses kundernes behov og lovmæssige krav.

Vi værdsætter samarbejdet med vores leverandører og deres bidrag til kvaliteten af vores cookies. Vi er del af en ansvarlig forsyningskæde, og det skal vores leverandørers måde at opføre sig på gerne afspejle. Disse retningslinjer er de minimumskrav, vi har til vores leverandører, og vi opfordrer vores leverandører til at blive medlem af Sedex eller en lignende etisk auditeringsinstans.

OMFANG

Dette kodeks gælder for alle Kelsen Groups direkte og indirekte leverandører. Enhver reference til Kelsen gælder for alle dets selskaber.

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

Leverandører skal overholde gældende nationale og lokale lovkrav og regulativer herunder - men ikke begrænset til - de krav, der er til arbejdskraft, immigration, miljø, forretnings-praksis samt krav til sundhed og sikkerhed for den industri og det område, de arbejder i. Retningslinjerne i dette kodeks er minimumskrav, men vores leverandører opfordres til at gå udover disse krav.

 

KELSEN GROUP’S RETNINGSLINJER

FORRETNINGSETIK

Leverandører skal drive deres forretning i henhold til de højeste etiske standarder og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer i de lande, hvor råvarer købes.

Alle former for korruption, bestikkelse, hvidvask og ulovlig indskrænket forretningspraksis er strengt forbudt.

Leverandører skal etablere og følge effektive procedurer gældende for alle virksomhedens aktiviteter til at forhindre korruption, bestikkelse, hvidvask og ulovlig indskrænket forretningspraksis.

SOCIALE FORHOLD

Børnearbejde

Kelsen stiller krav om, at samarbejdspartnere i forsynings-kæden ikke benytter sig af børnearbejde. Leverandører må ikke have medarbejdere under 15 år (eller 14 år hvis det er i overensstemmelse med International Labor Organization Minimum Age Convention No. 138 eller hvis lokale love tillader denne undtagelse) eller den alder der gældende for lovpligtig undervisning.

Frivilligt arbejde/tvangsarbejde

Al arbejdskraft skal være frivillig. Leverandører må ikke benytte indsatte, slaver, tvangsarbejde eller gældsslaver som arbejdskraft eller engagere sig i nogen form for tvungen arbejdskraft, slaveri eller menneskehandel.

Misbrug, chikane og disciplinære foranstaltninger

Alle medarbejdere skal behandles med respekt og værdighed og i overensstemmelse med lokal lovgivning og disciplinære foranstaltninger.

Retfærdig og lige behandling

Leverandører skal sikre en fair og lige behandling af alle ansatte. Leverandører må ikke diskriminere på baggrund af race, farve, kaste, religion, køn, alder, fysiske handicap, civilstand, seksuel orientering, politisk tilhørsforhold, fagforening eller ansatte på orlov. 

Løn og goder (Compensation and Benefits)

Leverandører skal betale ordentlig løn og overtidsbetaling til deres medarbejdere samt øvrige goder i henhold til gældende lovgivning eller overenskomster.

Arbejdstid

Leverandører skal overholde gældende lovgivning, hvad angår arbejdstid, pauser og overtid.

Ansættelsesprocedurer

Leverandører skal benytte etiske ansættelsesprocedurer, der omfatter dokumentation for medarbejderens alder og gyldig arbejdstilladelse i det pågældende land.

Foreningsfrihed

Leverandører skal respektere medarbejdernes ret til at danne og tilslutte sig en fagforening og til at forhandle samlet på en lovlig og fredelig måde i henhold til og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

SUNDHED OG SIKKERHED

Leverandører skal sørge, at der er et sikkert, rent og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i overensstemmelse med gældende lovgivning for sundhed og sikkerhed på arbejds-pladsen.

MILJØ

Leverandører skal sikre, at produktionsfaciliteter og -styring er i overensstemmelse med gældende miljølovgivning herunder affaldshåndtering (inkl. farligt affald), luftforurening, spildevand og giftstoffer. Leverandører opfordres til at tage mere vidtgående tiltag end gældende lovkrav og implementere planer, der fokuserer på reduktion af brugen af naturlige ressourcer. 

DYREVELFÆRD

Leverandører skal implementere humane procedurer, der forhindrer dyremishandling til enhver tid herunder ved opdrætning, omgang med dyrene, transport og forarbejdning. Som minimum skal man sikre et miljø, der er i overensstemmelse med ‘De fem friheder’ for dyrevelfærd.

SIKRING AF OVERHOLDELSE

Alle leverandører forventes at overholde dette kodeks til enhver tid. For at sikre at kodekset følges, vil Kelsen benytte:  

Trin 1: Risikovurdering

Trin 2: Audits

Trin 3: Korrigerende handlinger og konsekvenser

ÅBENHED OG SPORBARHED

Kelsen går ind for åbenhed i sine arbejdsprocesser og igennem hele forsyningskæden. Vores åbne tilgang til forretningen er vigtig for vores stakeholdere, og vi forventer det samme af vores leverandører. Vi arbejder også hen mod fuld sporbarhed i vores forsyningskæde. På forespørgsel skal leverandører oplyse geografiske placeringer for faciliteter, der producerer råmaterialer til Kelsen samt oprindelsessted for råmaterialer i leverandørens egen direkte forsyningskæde. Det kan også ske, at vi beder leverandører kortlægge oprindelse på øvrige materialer.


___________________________________________________________________________________________________

 

SPØRGSMÅL TIL AT VURDERE NIVEAUET PÅ DERES SOCIALE ANSVAR

Besvar venligst nedenstående spørgsmål:

·        Oplys medlemsnr. hvis virksomheden er medlem af Sedex:

______________________________________________________________________________________

·        Oplys GFSI-certificering(er):

______________________________________________________________________________________

·        Har virksomheden fået foretaget etisk(e) audit(s) indenfor de sidste 12 måneder? Hvis ja, hvilke(n)

 _________________________________________________________________________________

·        Har medarbejderne på virksomheden adgang til at foretage anonyme indberetninger – hotline, postkasse eller andet?

______________________________________________________________________________________

·        Har virksomheden en CSR-politik?

______________________________________________________________________________________

·        Beder I jeres leverandører om at underskrive en CSR-politik?

______________________________________________________________________________________

·        Vedhæft venligst en kopi af jeres CSR-politik.

__________________________________________________________________________________

 

 

BEKRÆFTELSE

Vi, undertegnede, bekræfter hermed at:

·        Vi har modtaget og gennemlæst Kelsens Supplier Code of Conduct.

·        Vi vil følge Kelsens Supplier Code of Conduct.

·        Vi kender alle relevante love og reglementer i de lande, hvor vi driver virksomhed.

·        Vi vil informere alle relevante medarbejdere og underleverandører om dette kodeks og vil sikre overholdelse af bestemmelserne i denne.

 

Virksomhed:  __________________________________________

Navn & Titel: __________________________________________________________________________________________                               

Underskrift: ___________________________________________________________________________________________                      

E-mail: _______________________________________________________________________________________________

 

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter