FORRETNINGSFØRELSE
Kelsens kernefilosofi er inspireret af et solidt engagement i etisk adfærd og integritet, hvilket opnås gennem et stærkt samarbejde med blandt andet dets leverandører, handelspartnere, kommercielle agenter, distributører, leverandører (samlet "tredjeparter"). Forpligtet til at give vores interessenter, herunder forbrugere, kunder og medarbejdere den højeste standard inden for forretningsintegritet og kvalitetsprodukter, anerkender Kelsen værdien af tredjeparter og inviterer dem til at blive en del af en sådan kernefilosofi ved at dele vores forventninger med hensyn til produktsikkerhed, kvalitet, bæredygtighed samt forretningsetik på globalt plan.

1. ANVENDELSE OG BETYDNING
Dette adfærdskodeks for forretningsførelse (“kodeks”) gælder for alle tredjeparter, herunder deres ansatte og underleverandører/samarbejdspartnere, hvilke som minimum forventes at overholde gældende love og regler samt overholde de højere standarder for regelefterlevelse anført heri for at opbygge et pålideligt forhold for gensidig succes, mens der tages hensyn til verden på en sikker, ansvarlig og bæredygtig måde.

Tredjeparterne forventes aktivt at kommunikere indholdet af dette kodeks til sine egne leverandører og underleverandører og at opretholde og verificere en proces med kontinuerlig forbedring i retning af en mere bæredygtig praksis i hele deres forsyningskæde på en gennemsigtig og sporbar måde.
Dette kodeks indlejrer menneskerettighedspolitikken, og det ændrer og/eller tilsidesætter ikke nogen bestemmelser og/eller aftaler og kontrakter, som Kelsen måtte have med en sådan tredjepart.

Dette kodeks vil blive opdateret og gennemgået regelmæssigt for at afspejle erfaringerne fra rejsen mod målet om kontinuerlige forbedringer. Den nyeste version af kodekset er tilgængelig på vores hjemmeside på www.kelsen.com.

2. ENGAGEMENT
Da Kelsen ikke tolererer nogen praksis, der er uforenelig med vores principper om ærlighed, integritet og retfærdighed, forventer vi, at vores tredjeparter driver deres egen forretning med etiske standarder, der er i overensstemmelse med Kelsens.

Alle tredjeparter skal sikre overholdelse af dette kodeks ved at implementere passende konkrete handlinger såvel som interne politikker, procedurer og rapporter og sørge for uddannelse til deres medarbejdere.

Hvis Kelsen finder det passende, kan Kelsen kræve bevis for tredjeparters fornødne omhu og selvevaluering samt samme for tredjeparters underleverandørers. En tilgang, der omfatter fornøden omhu og selvevaluering, kan omfatte øvelser i selvevaluering, onlinevurderinger, risikoog konsekvensvurderinger, dataindsamling, interne revisioner eller revisioner udført af tredjepart, certificeringer, akkrediteringer og/eller dokumenter, der viser overensstemmelse med dette kodeks og de internationale standarder. Evidens herfor skal kunne fremlægges på anmodning fra Kelsen.

Alle tredjeparter er forpligtet til at underrette Kelsen om eventuelle faktiske eller formodede juridiske overtrædelser i form af krænkelser af menneskerettigheder, miljølove eller antikorruptions- eller bestikkelseslove, og Kelsen forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger fra sin tredjepart med hensyn til håndtering af det relevante emne.

Kelsen forbeholder sig retten til ikke at indlede, suspendere/afbryde sit forhold til en tredjepart, hvis en sådan tredjepart nægter at give sit samtykke til dette kodeks eller træffe korrigerende handlinger for at sikre, at det overholdes.

3. VORES FUNDAMENT
Dette kodeks er inspireret af de tre søjler for overholdelse (“søjler”), som danner grundlaget for Kelsens filosofi og globale virke. Kelsen er bevidst om, at hvert af de områder, der er identificeret af følgende vejledende principper, der er beskrevet heri, kræver udvikling og implementering af flere initiativer på løbende basis.

SØJLER 1. FORRETNINGER SKAL GØRES PÅ LOVLIG VIS OG MED INTEGRITET
Kelsen kræver, at alle tredjeparter, der samarbejder med os, overholder følgende obligatoriske krav.

Overholdelse af love og regler
Tredjeparter skal overholde alle love og regler i de lande, hvori de driver virksomhed, herunder de lande, hvor de foretager indkøb samt lande med fremstilling og distribution. Alle andre gældende internationale love og regler skal overholdes, herunder dem, der vedrører international handel (såsom dem, der vedrører sanktioner, eksportkontrol), konkurrencelove og databeskyttelse.

Fortrolige oplysninger og information om konkurrenter
Der gøres ikke forsøg på at videregive fortrolige oplysninger vedrørende tredjeparters konkurrenter til Kelsen tredjeparter. Kelsens fortrolige oplysninger, herunder virksomhedens logo og varemærker, må kun deles og bruges med udtrykkelig tilladelse fra Kelsen.

I overensstemmelse med konkurrencelovgivningen må tredjeparterne ikke deltage i ulovlig praksis, herunder bl.a. prisfastsættelse, markedsdeling og markedsopdeling samt accept af eller begrænsning af eller produktion med det formål at begrænse eller udskyde fair konkurrencer og det frie marked.

Personoplysninger og privatliv
Tredjeparter skal beskytte privatlivets fred og sikre alle personoplysninger om vores medarbejdere, forbrugere, brugere, leverandører, udbydere og kunder i overensstemmelse med gældende love og efter principperne i vores databeskyttelsespolitik. Tredjeparter skal overholde gældende love og standarder i henhold til beskyttelse af personoplysninger og forpligte sig til princippet om frit, forudgående og informeret samtykke og støtte implementeringen heraf når de gør forretninger med os.

Bestikkelse og interessekonflikter
Alle former for bestikkelse, korruption, afpresning er forbudt, og tredjeparter skal sikre sig, at de ikke vil deltage i bestikkelse eller anden ulovlig praksis, samt sikre sig, at dette gælder for hele forsyningskæden. I overensstemmelse med gældende lovgiving skal al gæstfrihed og forretningsunderholdning holdes af rimelig karakter og må ikke have til formål på nogen måde at påvirke Kelsens beslutninger.

Tredjepart skal forhindre enhver interessekonflikt, som tredjeparten er bekendt med i forbindelse med, at de gør forretning med Kelsen. Ethvert ejerskab eller interesse i en tredjeparts virksomhed fra en embedsmand, repræsentant for et politisk parti eller en Kelsen-medarbejder skal være indberettet til Kelsen, før et forretningsforhold med Kelsen ville være blevet indgået.

Beskyttelse af aktiver
Alle fortrolige oplysninger, knowhow, intellektuelejendomsret, som ikke er i offentlig ejendom og som leveres af Kelsen til tredjepart, kan bruges til det tilsigtede formål og skal beskyttes og respekteres.

Udstyret, værktøjerne, materialerne, som Kelsen leverer til tredjeparterne til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, forbliver udelukkende Kelsens ejendom. Tredjeparten skal håndtere dette med omhu for at sikre korrekt brug, opbevaring og vedligeholdelse.

Produktkvalitet og -sikkerhed og ansvarlig innovation
Produkter og tjenester leveres for at opfylde specifikationerne og kvalitets- og sikkerhedskriterierne.

Forskningsinnovation skal udføres ansvarligt og baseret på god klinisk praksis og almindeligt anerkendte videnskabelige, teknologiske og etiske principper.

Finansielle optegnelser, hvidvaskning af penge og insiderhandel
Alle forretningsmæssige og kommercielle transaktioner skal udføres på gennemsigtig vis og registreres nøjagtigt i tredjepartens bøger. Tredjeparten skal sikre, at der ikke sker faktisk eller forsøg på deltagelse i hvidvaskning af penge. Ingen fortrolige oplysninger i leverandørens besiddelse vedrørende tredjeparten vil blive brugt til enten at deltage i eller støtte insiderhandel.

Sporbarhed og optegnelser i regnskaber
Tredjeparter skal aktivt være opmærksomme på deres forsyningskæde for at øge gennemsigtigheden og sporbarheden i denne. Tredjepart skal kunne spore, hvor deres varer stammer fra, opbevare kritiske optegnelser og rapportere og administrere oplysningerne i henhold til aftalte datasæt. Tredjepart skal give Kelsen prøvepartier og sporbarhedsoptegnelser og -oplysninger, når der anmodes herom.

SØJLER 2. MENNESKERETTIGHEDER OG SOCIALT ANSVAR
Tredjeparter forpligter sig til at respektere og fremme menneskerettighederne og forhindre og afbøde enhver negativ indvirkning af deres virke. Tredjeparters tilgang skal være baseret på FNs vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder, den internationale menneskerettighedserklæring, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Hvis der er en konflikt mellem disse internationale standarder og gældende love, skal tredjeparter overholde de gældende love, mens de søger måder at overholde disse internationale standarder.

I denne henseende skal tredjeparter overholde og implementere Kelsens menneskerettighedserklæring og forpligte sig til de samme principper, som Kelsen har forpligtet sig til, og forpligte sig til de prioriterede nøgleområder, der er angivet heri, herunder børnebeskyttelse og intet børnearbejde, intet tvangsarbejde, rimelige lønninger, arbejdstid, mangfoldighed og inklusion, ingen diskrimination og chikane og sundhed og sikkerhed.

SØJLER 3. MILJØBESKYTTELSE OG BÆREDYGTIGHED
Tredjeparter forpligter sig til, at al forretning, indkøb, fremstilling, distribution af produkter og levering af tjenester udføres med det formål at beskytte og bevare miljøet på lokalt og globalt plan.

Beskyttelse af skovområder og biodiversitet
Tredjeparter skal foretage passende skridt for at sikre, at deres handlinger ikke har nogen direkte negativ indvirkning på skove, tørveområder samt andre beskyttede områder, og at biodiversiteten bevares. Når der etableres nye forretningsområder eller eksisterende udvides, skal tredjeparter foretage passende skridt til at beskytte det naturlige økosystem og fremme biodiversiteten. Leverandøren skal opbevare dokumentation for arealanvendelsens historie og fremlægge denne, hvis der anmodes herom.

Emissioner og energieffektivitet
Tredjeparter skal træffe passende foranstaltninger for så vidt muligt at minimere luftemissioner og indvirkning på luftkvaliteten og implementere praksisser for vurdering og reduktion af deres CO2-aftryk og fremlægge beviser for dette, hvis der anmodes herom. I forbindelse med energieffektivitet, skal tredjeparter tage passende skridt til at minimere energiforbruget, samt implementere energibesparende strategier (dvs. brug af vedvarende energikilder og brændstoffer samt brændstofeffektiv logistik).

Vand og bevaring af vandressourcer
Tredjeparter skal tage passende foranstaltninger for at minimere deres indvirkning på vandet ved at reducere deres vandforbrug og sikre, at grundvandskvaliteten så vidt som muligt opretholdes eller forbedres, understøtte vandbevarelse og fremlægge beviser for sådanne aktiviteter, hvis der anmodes om dette.

Affaldshåndtering
Tredjeparter skal foretage passende implementeringer til at minimere produktionen af affald og forbruget af naturressourcer og til at reducere affaldsaftrykket og fremme cirkulær økonomi.

Håndtering af kemikalier
Tredjeparter må ikke bruge kemikalier, der anses for at være skadelige+ for miljøet og/eller mennesker. Tredjeparts skal ved indkøb af landbrugsvarer så vidt muligt undgå at købe og være med til at fremme en reduceret brug af kemikalier og gødning i hele deres forsyningskæde. De skal desuden efter anmodning kunne fremvise dokumentation herfor.

Jordkvalitet
Tredjeparter skal foretage passende implementeringer til at bevare jordkvaliteten og så vidt muligt minimere deres indvirkning på jordforholdene. Tredjeparter skal ved indkøb af
landbrugsvarer udvise god praksis over for landmænd i hele deres forsyningskæde. Tredjeparter skal udføre og fremme kompostering og genbrug af organisk materiale og regenerativt landbrug (dvs. praksisser, der fremmer jordens biodiversitet og kulstoflagring), og kunne fremlægge bevis for dette, hvis der anmodes herom.

Dyrevelfærd
Tredjeparter skal foretage passende tiltag til at sikre beskyttelse af dyr og respektere dyrevelfærd samt søge en konstant gradvis forbedring af dyrs mentale og fysiske behov.

Bæredygtig emballage
Tredjeparter skal tage passende skridt til at minimere miljøpåvirkninger fra emballage, fjerne unødvendig emballage, udvælge genbrugsmaterialer, når det er muligt, og lette anvendelsen af fremtidig genbrug eller genanvendelse af emballage.

5. TREDJEPARTSERKLÆRING
I lyset af ovenstående, erklærer tredjepart sig enig og forpligter sig til principperne i dette kodeks, som er en væsentlig forudsætning for forholdet til Kelsen, for at kunne sikre, at vi bliver ved med at styrke vores partnerskab for en retfærdig, bæredygtig og gennemsigtig forsyningskæde.

6. KLAGEPROCEDURER OG UNDERRETNING
Alle tredjeparter skal foretage passende implementeringer og foranstaltninger til at indføre en effektiv afhjælpningsmekanisme for at sikre, at problemer i forbindelse med disse kodekser kan behandles korrekt og dette gennem hele dens forsyningskæde. Hvis afhjælpning er påkrævet, skal tredjeparter straks informere Kelsen om en sådan korrigerende handling og implementeringsplan for effektivt og hurtigt at løse bruddet på kodekset.

Da Kelsen lægger vægt på tilvejebringelsen af effektive retsmidler, har Kelsen indført en mekanisme for offentliggørelse af forhold, hvorom Kelsen med rimelighed ville undtage meddelelse fra den relevante interessent og i relation til denne kodeks.

I den forbindelse kan interne og eksterne interessenter kontakte Hjælpelinjen for integritet. Hjælpelinjen for integritet administreres af en tredjepart, er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året og kan tilgås både online og via telefon på 43 sprog. Alle henvendelser behandles fortroligt. I tilfælde af at afhjælpning af et problem er påkrævet, forbeholder vi os retten til at anmode om korrigerende handlinger, faste deadlines og fast forpligtelse til eventuelle implementeringsplaner.

 

 

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter